Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα

 1. Σημαντικό ρόλο στη δημοσίευση των ανοικτών δεδομένων κατέχει και ο τρόπος που αυτά θα δοθούν στο κοινό. Υπάρχουν κανόνες, όπως αυτός των 5 αστέρων του Tim Berners-Lee, (http://5stardata.info/) που θα πρέπει να ακολουθούνται για τη δυνατή επαναχρησιμοποίηση τους. Μεγάλο μέρος των δεδομένων που παράγει ή συλλέγει η δημόσια διοίκηση είναι στατιστικής φύσης όπως δημογραφικά στοιχεία και οικονομικοί ή κοινωνικοί δείκτες. Τα δεδομένα αυτά για να οριστούν απαιτούν περισσότερες από μία διαστάσεις (όπως ο χρόνος και η γεωγραφία) με αποτέλεσμα να μοντελοποιούνται ως κύβοι. Θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στα δεδομένα αυτά εξαιτίας (α) της σπουδαιότητάς τους και (β) των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν ειδικά στη περίπτωση εφαρμογής των Linked Data (χρήση συγκεκριμένων vocabularies, δημιουργία και διαχείριση concept schemes, code lists κτλ, και ανάγκη για εξειδικευμένα εργαλεία). Επίσης στην περίπτωση των στατιστικών δεδομένων θα πρέπει να γίνει αναφορά στην ανάγκη παροχής από τους δημόσιους φορείς εξειδικευμένων services που θα επιτρέπουν την εύκολη και άμεση κατανάλωση των δεδομένων από τους πολίτες (οπτικοποιήσεις και αναλύσεις).

Θεωρείται απαραίτητη η εκπαίδευση των δημόσιων αρχών από φορείς και ομάδες που έχουν δυνατή κατάρτιση, όπως το “School of Data” (http://schoolofdata.okfn.gr/), μια δράση του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης. Επίσης, προτείνεται η συγγραφή ενός οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων βασισμένος στο εγχειρίδιο ανοικτών δεδομένων του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (https://okfn.gr/files/2013/01/open-data-handbook.pdf), το οποίο σήμερα πλέον, χρησιμοποιείται στις περισσότερες χώρες. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η ετήσια αξιολόγηση των ανοικτών δεδομένων από εξωτερικό φορέα σε επίπεδο οργανισμών, όπως αυτό του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2014 σε 10 πόλεις της Ελλάδας (https://okfn.gr/files/2014/05/Greek-Cities-Open-data-census-report-2014.pdf).

Δέσμευση 1: Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας του δημόσιου τομέα
Προτάσεις
 1. Αποσαφήνιση της ημερομηνίας για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI). Στο επίσημο κείμενο υπάρχουν δυο ημερομηνίες. Μία στο τέλος Ιουνίου του 2015 και μία Δεκέμβρη του 2014.
Δέσμευση 2: Κανονιστικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδομένων
Προτάσεις
 1. Συγγραφή οδηγού ανοικτής διάθεσης δεδομένων βασισμένος στο εγχειρίδιο ανοικτών δεδομένων του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης (https://okfn.gr/files/2013/01/open-data-handbook.pdf).
 2. Ανεξάρτητη αρχή που θα παρακολουθεί την υλοποίηση των κανονιστικών παρεμβάσεων ανά φορέα.
 3. Συνεργασία και θεσμοθέτηση της απογραφής ανοικτών δεδομένων του OKF Greece ως βοηθητικού εργαλείου ελέγχου.
 4. “Σχολεία δεδομένων” (“School of Data”) στους δημόσιους οργανισμούς, ως δράση για την κατανόηση της μεγάλης σημασίας του εγχειρήματος και του ορθού τρόπου υλοποίησής του από τους δημοσίους φορείς.
 5. Να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο αδειοδότησης ανοικτών δεδομένων και άδειες χρήσεις δεδομένων. Όχι μόνο αυτές του περιεχομένου (π.χ. Open Data Licence).
 6. Το πλαίσιο αδειοδότησης παραμένει καθοριστικό για την διάθεση ανοικτών δεδομένων. Προτείνουμε ως καταληκτική ημερομηνία τον Ιανουάριο 2015 αντί για Ιούνιο του 2015. Χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο άνοιγμα των δεδομένων.
Δέσμευση 3: Υλοποίηση πλατφόρμας για την κεντρική διάθεση ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου τομέα
Προτάσεις
 1. Υλοποίηση πλατφόρμας, βασισμένη στο πλαίσιο ανοικτού κώδικα CKAN, που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια επιτυχώς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το Datatank για τη διάθεσή τους ως Linked Open Data.
 2. Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework της DBpedia όπου πρώτο εφαρμόστηκε από το OKF Greece στην Ελληνική DBpedia.
Δέσμευση 4: Ανοικτή διάθεση γεωχωρικών δεδομένων
Προτάσεις
 1. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη όχι μόνο για τα γεωχωρικά δεδομένα αλλά γενικά για όλα τα ανοικτά δεδομένα.
 2. Να συμπεριληφθούν και άλλες εξειδικευμένες άδειες χρήσης δεδομένων.
 3. Επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων σχημάτων μεταδεδομένων οντολογιών και τεχνολογιών σε προβλήματα που υπάρχουν λύσεις δοκιμασμένες, όπως http://linkedgeodata.org/About και http://www.w3.org/2014/03/lgd/
Δέσμευση 5: Ανοικτή διάθεση πολιτιστικών δεδομένων
Προτάσεις
 1. Ενίσχυση της Ελληνικής Wikipedia με πολιτιστικό περιεχόμενο καθώς και της Ελληνικής DBpedia η οποία αποτελεί τον πυρήνα των ελληνικών συνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων – Greek Linked
 2. Open Data.Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων με μη λατινικούς χαρακτήρες όπως το Internationalisation Framework της DBpedia όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από το OKF Greece στην Ελληνική DBpedia.
 3. Δημοσιοποίηση του αρχείου της πρώην δημόσιας τηλεόρασης (ΕΡΤ).
Δέσμευση 6: Ανοικτή διάθεση δεδομένων εξωχώριων εταιρειών
Προτάσεις
Συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια stop secret contracts (http://stopsecretcontracts.org/)
Δέσμευση 7: Ανοικτή διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων
Προτάσεις
 1. Αυστηρός ορισμός των κρίσιμων ανοικτών δεδομένων ανά υπουργείο και όχι μόνο του Οικονομικών, π.χ. κρίσιμα δεδομένα είναι αυτά των Μεταφορών, της ποιότητας του αέρα κ.α. Αν ένας από τους στόχος είναι η ενίσχυση του τουρισμού όπως έχει αναφερθεί από το υπουργείο, ένας βασικός παράγοντας είναι τα ανοικτά δεδομένα μεταφορών, όπου μπορούν να οδηγήσουν και στην αύξηση του τουρισμού αλλά και της επιχειρηματικότητας
 2. Να ληφθούν υπόψιν καλές πρακτικές δημοσιοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων στατιστικής φύσης π.χ data cube ontology

Το σχετικό timeline που οπτικοποιεί το χρονοδιάγραμμα των βασικών ορόσημων (milestones) βρίσκεται στη διεύθυνση https://okfn.gr/2014/06/timeline-ogp14gr-opendata/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top