ΠΑΛΙΑ ΕΡΓΑ

Ελληνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Η Ελληνική πύλη ανοικτών δεδομένων περιλαμβάνει σύνολα δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδας, ακολουθώντας την Οδηγία της Ε.Ε. για τα Ανοικτά Δεδομένα και τις προδιαγραφές που πληρούνται από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων.

Σαν Σήμερα

Η εφαρμογή “Σαν σήμερα” είναι ένα χρονοδιάγραμμα ιστορικών γεγονότων. Η ιστορία της κάθε ημέρας παρουσιάζεται στην γραμμή του χρόνου αντλώντας δεδομένα από την διαδικτυακή συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, μέσω της σημασιολογικής της αναπαράσταση της, την DBpedia.

People

Το έργο “People” αφορά την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων μέσω γρήγορης εφαρμογής, ανάπτυξης και απορρόφησης καινοτόμων υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες προκλήσεις των ανεπτυγμένων πόλεων. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις κάτι που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος με προσεκτικό σχεδιασμό και εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών ανοιχτής καινοτομίας σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών.

Για τους σκοπούς αυτούς, δημιουργήθηκαν τέσσερα έξυπνα και ανοικτά πιλοτικά αστικά οικοσυστήματα (Smart Open Urban Innovation Ecosystems) για να κάνουν τις πόλεις έξυπνες και βιώσιμες, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ΤΠΕ και για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στις πόλεις τους.

INTERVALUE

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή και τη διάδοση των βασικών τεχνολογιών και να ενισχύσει τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων μεταξύ των οργανισμών έρευνας και ανάπτυξης και του επιχειρηματικού τομέα. Το έργο ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πανεπιστημιακών προγραμμάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης της Ε&Α, βιομηχανίες, καθώς και μέσω της συμμετοχής των εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Α.

mEducator

To mEducator είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα που στοχεύει στο να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές για την επαναχρησιμοποίηση και ανταλλαγή του ιατρικού εκπαιδευτικού περιεχομένου βασισμένο σε εκπαιδευτικά πρότυπα και πιστοποιημένη κοινή τεχνολογία.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top