ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συστάθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διασφάλιση της δημοκρατίας είναι ένας από τους στόχους μας. Είμαστε ένα Ίδρυμα που κάνουμε βίωμα την ενίσχυση της δημοκρατίας ακόμη και στην οργανωτική μας συγκρότηση και δομή. Ο πρόεδρός μας, Δρ Χαράλαμπος Μπράτσας, είναι ο υπεύθυνος του Ιδρύματος. Ο πρόεδρός μας υποστηρίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, μέλη τού οποίου είναι οι συνιδρυτές του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας.

Ο πρόεδρος με την υποστηρίξη του Δ.Σ. έχουν την κύρια μέριμνα και ευθύνη για την εύρυθμη και χρηστή διαχείριση του Ιδρύματος και την τήρηση των σκοπών του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης. Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στο επίσημο ελληνικό παράρτημα έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να υποστηρίζουμε και να υλοποιούμε δράσεις για την επίτευξη των σκοπών του Διεθνούς Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης.

Οι δράσεις τού Ιδρύματος υλοποιούνται σε μεγάλο μέρος από εθελοντές, οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκοπούς μας. Οι εθελοντές μας είναι από διάφορες κοινότητες της κοινωνίας, όπως την ακαδημαϊκή κοινότητα, την επιχειρηματική, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τις οργανωτικές μας διαδικασίες, για κάθε δραστηριότητα, ενέργεια ή χρηματοδοτούμενο έργο ορίζεται ένα υπεύθυνο άτομο που έχει την γενικότερη εποπτεία μιας δράσης. Αξίζει να τονισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουμε αναλάβει την υλοποίηση κάποιας δράσης, ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό, καθώς δίνονται ευκαιρίες σ’ όλους μας να υποστηρίξουμε από διαφορετικές θέσεις τις δράσεις τού Ιδρύματος.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα κατόπιν συζήτησης και αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ενίσχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top