Εισαγωγή στα Ανοικτά Δεδομένα Εκπαίδευσης

Τα ανοιχτά δεδομένα εκπαίδευσης είναι ένα σχετικά νέο πεδίο ενδιαφέροντος, με μόνο μερικές προσπάθειες εξερεύνησης του να έχουν λάβει χώρα σε όλο τον κόσμο. Η έννοια των ανοικτών δεδομένων εκπαίδευσης έχει αποδοθεί ελεύθερα αλλά μπορεί να υιοθετηθεί για τη στοχευμένη αναφορά σε:

  • Όλα τα ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Ανοιχτά δεδομένα που δημοσιεύονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ανοιχτά δεδομένα εκπαίδευσης μπορούν να θεωρηθούν υποκατηγορία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, όπου σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα στους χρήστες με στόχο την εκπαίδευση και την εκμάθηση. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση στην εκπαίδευση αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σ’ αυτήν.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη δημοσίευση δεδομένων των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία σχετίζονται με τις αποδόσεις τους αλλά και τις αποδόσεις των μαθητών τους. Τέτοια δεδομένα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:

  • Δεδομένα αναφοράς, όπως η θέση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
  • Εσωτερικά δεδομένα, όπως τα ονόματα του προσωπικού, διαθέσιμοι πόροι, προσωπικά δεδομένα, στοιχεία ταυτότητας και προϋπολογισμός.
  • Στοιχεία μαθημάτων, προγράμματος σπουδών και μαθησιακούς στόχους.
  • Δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από τους χρήστες, όπως αναλύσεις μάθησης, εκτιμήσεις, δεδομένα αποδόσεις και τοποθετήσεις στον τομέα της εργασία.
  • Συγκριτική αξιολόγηση των ανοιχτών δεδομένων στην εκπαίδευση, που δημοσιεύονται από τους διάφορους οργανισμούς. Τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή της δημόσιας πολιτικής μέσα από τη διαφάνεια και την επαγρύπνηση.

Το πρωτότυπο άρθρο http://blog.okfn.org/2014/12/02/introducing-open-education-data/ από την Marieke Guy (Open Education Working Group co-ordinator)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top