Ακεραιότητα και Λογοδοσία

Η δημιουργία και η σωστή χρήση του οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης αποτελεί σημαντική υλοποίηση και για την επιλογή αλλά και για την εφαρμογή σωστών πολιτικών αποφάσεων βασισμένων σε στοιχεία καθώς και για τη διασύνδεση όλων των δεδομένων αυτών.

Δέσμευση 1: Ανοικτές προσκλήσεις στελέχωσης για τον δημόσιο τομέα
Προτάσεις
  1. Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών προσόντων, όπου τα στοιχεία όλων των επιλογών θα είναι δημόσια διαθέσιμα.
  2. Καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου περιγραφής των κύριων σημείων του βιογραφικού, βάσει οντολογιών και των κύριων σημείων περιγραφής της θέσης. Αυτόματη αντιστοίχιση των “προς κρίση” υπαλλήλων και ενημέρωση των “προς πλήρωση” θέσεων.
Δέσμευση 2: Δημοσίευση οργανογράμματος δημόσιας διοίκησης
Προτάσεις
  1. Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών περιγραφής με συγκεκριμένα λεξικά και οντολογίες του W3C (π.χ. SKOS, ORG) έτσι ώστε αυτό το σύνολο δεδομένων να επαναχρησιμοποιηθεί από όλον τνο δημόσιο τομέα.
  2. Ο σχεδιασμός της δημοσιοποίησης του οργανογράμματος να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα των Linked Open Data του δημοσίου.
  3. Να καθοριστούν με σαφήνεια οι διαδικασίες των δημοσίων οργανισμών έτσι ώστε να υπάρχει διοικητική διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί εάν και μόνο εάν υπάρχουν καλά ορισμένες διαδικασίες.
Δέσμευση 3: Συντονισμός και έλεγχος εφαρμογής της πολιτικής για την ανοικτή διακυβέρνηση
Προτάσεις
  1. Προτείνεται η υλοποίηση συστήματος-πλατφόρμας για τον έλεγχο και την αναφορά από τους πολίτες και τους εργαζομένους.
Δέσμευση 4: Αναδιοργάνωση ελεγκτικών σωμάτων και στρατηγική συμμαχία για καταπολέμηση της διαφθοράς
Προτάσεις
  1. Για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας απαιτείται δραστική αναδιοργάνωση των διαδικασιών του δημοσίου.
  2. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών σωμάτων είναι η θεσμική θωράκιση της λειτουργίας τους από κάθε είδους παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παρεμβάσεις των πολιτικών προϊσταμένων τους.
  3. Απαραίτητη η στήριξη πρωτοβουλιών των πολιτών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την υποστήριξη των στρατηγικών συμμαχιών.
  4. Συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια stop secret contracts (http://stopsecretcontracts.org/)

Το σχετικό timeline που οπτικοποιεί το χρονοδιάγραμμα των βασικών ορόσημων (milestones) βρίσκεται στη διεύθυνση https://okfn.gr/2014/06/timeline-ogp14gr-int/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top