Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής

Στην ενότητα υπάρχουν μόνο δύο δεσμεύσεις. Αξιολογώντας το ειδικό βάρος της δημόσιας συμμετοχής στο OGP προτείνεται να τεθούν και άλλες δεσμεύσεις όπως η “Εκπαίδευση και υποστήριξη δράσεων κινητοποίησης της κοινωνίας για την ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής”.

Το σχετικό timeline που οπτικοποιεί το χρονοδιάγραμμα των βασικών ορόσημων (milestones) βρίσκεται στη διεύθυνση https://okfn.gr/2014/06/timeline-ogp14gr-opengov/

Επί του κειμένου:

Δέσμευση 1: Θεσμική θωράκιση και τεχνολογική αναβάθμιση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προτάσεις
  1. Σαφής διάκριση των κατηγοριών στο διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια» με ύπαρξη ξεκάθαρων οδηγιών σχετικά με το αντικείμενο της κάθε κατηγορίας.
  2. Διευθέτηση του τρόπου καταχώρησης από τους οργανισμούς στο διαδικτυακό τόπο «Δι@υγεια». Η κατηγοριοποίηση να γίνεται ανά περίπτωση οργανισμού, με συνέπεια όλοι οι οργανισμοί να μην μπορούν να βάλουν αποφάσεις σε όλες τις υπάρχουσες κατηγορίες.
  3. Διάθεση των δεδομένων σε μορφές αναγνώσιμες από μηχανές με στόχο την διαλειτουργικότητα και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους με βάση τον κανόνα των 5 αστέρων του Tim Berners-Lee (http://5stardata.info/). (Σε περίπτωση αρχείου με πίνακα, δεν αρκεί μόνο το PDF, αλλά και το ίδιο το csv).
  4. Δυνατότητα του push information distribution, με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επιλέξουν ορισμένες ενότητες και να ενημερώνονται αυτόματα για μελλοντικές αλλαγές αυτών.
  5. Ορισμός συγκεκριμένων διαδικασιών με αρμοδιότητες και χρονικούς περιορισμούς για τον έλεγχο των προβληματικών πράξεων που έχουν υποδειχθεί από τους πολίτες και να γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
Δέσμευση 2: Δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
  1. Οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης πολιτών για την αξία της δημόσιας συμμετοχής με αποτελέσματα.
  2. Σε κάθε διαβούλευση θα πρέπει να υπάρχει πίνακας αποτελεσμάτων με ποιες προτάσεις και πώς λήφθηκαν υπόψιν στο τελικό κείμενο.
  3. Πλατφόρμα διαβούλευσης και όχι απλού σχολιασμού.
  4. Οργάνωση εκδηλώσεων από φορείς σχολιασμού και διαβούλευσης. Όπως για παράδειγμα η εκδήλωση του OKF Greece ως ένα πρώτο δείγμα σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην εκπαίδευση δημόσιας διοίκησης (School of Data).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top