Ενίσχυση της Κοινοβουλευτικής Εξωστρέφειας, της Κοινοβουλευτικής και Νομοθετικής Διαφάνειας – Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής

Δεν παρουσιάζεται συνοχή με το προηγούμενο κείμενο των δεσμεύσεων. Η έκφραση είναι διαφορετική αλλά και οι προτεινόμενες τεχνολογίες διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν ορόσημα και χρονοδιαγράμματα ανά δράση, κάτι που κρίνεται απαραίτητο σε κάθε δέσμευση που γίνεται για τη σωστή λειτουργία. Επίσης, σε αρκετές προτάσεις δεν είναι σαφές αυτό που αναφέρουν. Για παράδειγμα στην 3η δέσμευση αναφέρεται “Η συγκεκριμένη δέσμευση απαιτεί την εφαρμογή βελτιώσεων στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με νέα πρότυπα που θα ανταποκρίνονται στα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Open Data)”. Θα δημιουργηθεί νέα πύλη ανοιχτών δεδομένων από αυτήν του data.gov.gr ;

Δέσμευση 1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.
Προτάσεις
  1. Χρησιμοποίηση ενός μοναδικού επικαιροποιημένου εγγράφου για κάθε νόμο με την προσθήκη μεταδεδομένων.Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για χρήση των Linked Data για αυτοματοποιημένη σύνδεση σχετικών εγγράφων.
  2. Χρήση ενός δομημένου προτύπου για τη δημοσίευση των νόμων με χρήση μεταδεδομένων και εφαρμογή Linked Data ώστε να συνδέονται μέρη από διαφορετικά έγγραφα (π.χ. στη τροποποίηση άρθρων και παραγράφων).
Δέσμευση 2: Επέκταση της ευχρηστίας και της λειτουργικότητας της ενότητας «Κοινοβουλευτική Διαφάνεια» της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων.
Προτάσεις
  1. Ανοικτά δεδομένα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε διάφορες μορφές (CSV, RDF, κ.α)Οπτικοποιήσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού (π.χ. OpenSpending)
Δέσμευση 3: Δέσμευση 3: Βελτιώσεις στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων και εφαρμογή νέων προτύπων-τεχνολογιών.
Προτάσεις
  1. Τα ανοικτά δεδομένα της Βουλής πρέπει να συμπεριληφθούν στις δεσμεύσεις για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα με τις ίδιες τεχνικές αναφορές όπως των Linked Open Data.Η πλατφόρμα της Βουλής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την πλατφόρμα που διαθέτει τα δεδομένα και το κεντρικό σημείο ανάκτησής τους με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους.
  2. Σύσταση ομάδας από εξωτερικό φορέα με αντικείμενο την εξέταση της ροής της κοινοβουλευτικής πληροφορίας και της τεχνολογικής υποδομής του Κοινοβουλίου για την υποστήριξή της.
Δέσμευση 4: Διάθεση στο κοινό ιστορικού κοινοβουλευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
Προτάσεις
  1. Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το υπόλοιπο linked open data cloud.
Δέσμευση 5: Ενίσχυση πολιτικής Κοινωνικών Μέσων (Social Media) στο Κοινοβούλιο
Προτάσεις
  1. Σχολεία δεδομένων (School of Data) στην Βουλη των Ελληνων για την κατανόηση της μεγάλης σημασίας του εγχειρήματος και του ορθού τρόπου υλοποίησής του.
Δέσμευση 6: Ηλεκτρονική Διάθεση Εκθεσιακών Συλλογών
Προτάσεις
  1. Επαναχρησιμοποίηση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης των μεταδεδομένων ως RDF triples με τις κατάλληλες οντολογίες και διασύνδεσή τους με το υπόλοιπο linked data cloud. Όπως για παράδειγμα τα δεδομένα τις βιβλίοθήκης της Βέροιας που δημοσιεύθηκαν στο LOD Cloud από το OKF Greece.
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top