Αnnouncing the Global Open Data Initiative


Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανοικτών Δεδομένων(GODI) είναι μια νέα πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του Open Knowledge Foundation, Open Institute, Fundar,Sunlight Foundation και το World Wide Web Foundation. Η αποστολή της είναι να μοιραστεί τις αρχές και τους πόρους για τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες για το πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το άνοιγμα των δεδομένων της κυβέρνησης.

8016184339_927ea75bd6
Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να παρέχει ένα χάρτη πορείας των πολιτικών και των θεσμών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες για να οικοδομήσουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις νέων ανοικτών δεδομένων και πρωτοβουλιών, που θα ενημερώνονται από τις επιτυχίες των άλλων. Μέσω του GODI και συναφών εργασιών, έχουμε την πρόθεση να επεκτείνουμε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πάνω σε θέματα ανοιχτών δεδομένων αλλά και συναφών θεμάτων, να τονώσουμε την ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινότητας ανοικτών δεδομένων, να παρέχουμε ένα ηγετικό όραμα για το πώς οι κυβερνήσεις προσεγγίζουν τα ανοιχτά δεδομένα – καθώς και τη συλλογή, την επέκταση και τη διεύρυνση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για τα ανοιχτά δεδομένα σε γενικές γραμμές.Πιο συγκεκριμένα:

Να χρησιμοποιηθεί ως παγκόσμια φωνή καθοδήγησης για τα ζητήματα ανοιχτών δεδομένων

Οι κοινωνικές οργανώσεις των πολιτών που εστιάζονται στα ανοικτά δεδομένα ,συχνά έχουν απομονωθεί σε ενιαίο εθνικό πλαίσιο, παρά τις παρόμοιες προκλήσεις και τις ευκαιρίες που επαναλαμβάνονται σε χώρες σε όλο τον κόσμο.Η GODI έχει ως στόχο να βοηθήσει να μοιραστούν πολύτιμοι πόροι, καθοδήγηση και κρίση, και να αποσαφηνίσει τις δυνατότητες για την κυβέρνηση ανοιχτών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να δοθεί ηγετικό όραμα για το πώς οι κυβερνήσεις προσεγγίζουν τα ανοιχτά δεδομένα

Οι δεσμεύσεις για τα ανοιχτά δεδομένα είναι από τις πιο δημοφιλείς δεσμεύσεις για τις χώρες που συμμετέχουν στο Open Government Partnership. Οι GODI προτάσεις και πόροι θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων και άλλων που επιδιώκουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ισχυρές, αποτελεσματικές πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων και πολιτικών. Οι GODI πόροι θα βοηθήσουν επίσης τους αστικούς κοινωνικούς φορείς που θα αξιολογούν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ανοιχτά δεδομένα

Η GODI θα εργαστεί για να εξελίξει την κατανόηση των ζητημάτων ανοικτών δεδομένων, τις προκλήσεις και τους πόρους με την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, συμμετοχή σε online και offline διάλογο και την υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών τόσο των νέων όσο και των εξοικειωμένων με το στίβο των ανοικτών δεδομένων.

Στήριξη της ανάπτυξης της παγκόσμιας κοινότητας ανοικτών δεδομένων

Οι κοινωνικές οργανώσεις των πολιτών (CSOs) έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν ως προμηθευτές, μεσάζοντες, και χρήστες των ανοιχτών δεδομένων, αν και επί του παρόντος, λίγες είναι οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανοιχτά δεδομένα και τις ευκαιρίες που μπορούν να διατεθούν για το έργο τους. Οι περισσότερες CSOs στερούνται την ευαισθητοποίηση, τις δεξιότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να είναι ενεργοί χρήστες και πάροχοι των ανοιχτών δεδομένων με τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η GODI προτίθεται να βοηθήσει τις CSOs να συνεργαστούν με ανοιχτά δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσουν ως ένα βασικό εργαλείο των στρατηγικών προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τη διακυβέρνηση της γης ή οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, ελπίζουμε να ενσωματώσουμε το έργο των CSOs που ήδη ασχολούνται με τα ζητήματα ανοικτών δεδομένων και τη χρήση τους, και να παρέχουμε ένα χάρτη του τοπίου αυτών και των σχετικών φορέων.

Ενίσχυση και διεύρυνση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για τα ανοικτά δεδομένα

Ενώ η ευρύτερη κοινότητα των εμπειρογνωμόνων των ανοικτών δεδομένων έχει διανύσει πολύ δρόμο στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής ατζέντας και των σχετικών πόρων, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των θεμάτων που μπορεί να εξουσιοδοτήσει μια ατζέντα ανοιχτών δεδομένων και εκείνων με την ικανότητα να βοηθήσουν να απαντήσει σε αυτά. Η GODI θα εργαστεί για να εντοπιστούν οι τομείς για περαιτέρω μελέτη και ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην οικοδόμηση τεκμηριωμένων πολιτικών και πόρων. Θα εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να ενημερώσουν και να ενισχύσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της κυβέρνησης.

Συγκέντρωση και ενίσχυση των υφιστάμενων πόρων

Οι πηγές ανοικτών δεδομένων και ανάλυσης έχουν διερευνηθεί και παρασκευάζονται με έναν αριθμό διαφορετικών οργανισμών, αν και αυτή η εργασία είναι συχνά διασκορπισμένη σε ολόκληρο το Διαδίκτυο και είναι δύσκολο να βρεθεί. Η GODI επιδιώκει να αθροίζει αυτούς τους υφιστάμενους πόρους για την ένταξη με τους πόρους που, επίσης, θα αναπτυχθούν για να δημιουργήσουν ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τις κυβερνήσεις και τις CSOs που ενδιαφέρονται για άνοιγμα των κυβερνητικών δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ανοικτών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της και μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στην λίστα με τα mails.

Το πρωτότυπο άρθρο http://blog.okfn.org/2013/06/11/announcing-the-global-open-data-initiative/ από τον Christian Villum (Open Knowledge Foundation community manager)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top