EuDatathon2017: Τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση του OpEnergy από την αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος για τον διαγωνισμό EU  Datathon που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Νοεμβρίου 2017. Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων  για την αντιμετώπιση πολιτικών ή κοινωνικών προκλήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση αναπτυξιακών πολιτικών.

Οι Χαράλαμπος Μπράτσας, Αναστασία Μαρτζοπούλου και Κλεάνθης Κουπίδης παρουσίασαν σε κριτές και κοινό την εφαρμογή OpEnergy. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε έχοντας ως σκοπό να προάγει μια ενιαία διαφανή αγορά ενέργειας και να συνεισφέρει στην εποπτεία των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Ακόμη, μέσω αυτής παρέχονται οπτικοποιήσεις, στατιστική και συγκριτική ανάλυση καθώς και προβλέψεις για την ενεργειακή αγορά και για το ενεργειακό ισοζύγιο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως όλον, όσο και των χωρών μελών της.

Την πρώτη θέση στον διαγωνισμό κατέλαβε η C4P, η οποία δημιουργήθηκε από τους Ανδρέα Θανόπουλο και Αθανάσιο Σταβέρη-Πολυκαλά. Η πλατφόρμα τους επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία και υποβολή επιτυχών προτάσεων σε επιχειρήσεις που θέλουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

OpEnergy για μια ανοικτή Ευρώπη

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αύξηση του πληθυσμού επιτάσσουν την παραγωγή περισσότερης ενέργειας για να καλυφθούν οι υπάρχουσες και οι επικείμενες ανάγκες. Από την άλλη, η οικονομική κρίση έχει λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη στον χώρο αυτό, η οποία θα προσέφερε νέες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας. Το OpEnergy είναι μια εφαρμογή που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτούς τους δύο τομείς. Μπορεί να αποτελέσει έναν καθοριστικό παράγοντα στην χάραξη της στρατηγικής για την υλοποίηση του Ευρώπη 2020, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ρυπογόνων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 20% από τα επίπεδα του 1990, στην προέλευση του 20% του συνόλου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην αύξηση κατά 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο καθορισμός και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των πολιτικών που θα ακολουθηθούν μπορούν να γίνουν με έναν αποδοτικότερο και διαφανή τρόπο μέσω των αξιοποιημένων ανοικτών δεδομένων που παρέχονται από την πλατφόρμα.

Τα παρεχόμενα δεδομένα μπορούν να γίνουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την μείωση της εξάρτησης εισαγόμενης ενέργειας από χώρες εκτός ΕΕ και τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης. Εν ολίγοις, το OpEnergy και η πολιτική των ανοικτών δεδομένων συνάδουν και συμπράττουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την στρατηγική “Ευρώπη 2020” και προωθούν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Το OpEnergy αποτέλεσε μια συλλογική δουλειά του OK Greece. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του εργάστηκαν οι: Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας (Πρόεδρος του OK Greece), Κλεάνθης Κουπίδης (Data Scientist, Statistisian), Δρ. Αναστασία Μαρτζοπούλου (Mechanical Engineer), Αναστάσιος Βεντούρης (Data Scientist), Σωτήρης Καραμπατάκης (Developer & Data Scientist), Παναγιώτης-Μάριος Φιλιππίδης (Developer & Data Analyst), Λάζαρος Ιωαννίδης (Software Engineer), Αικατερίνη Χατζοπούλου (Data Scientist) και ο Ευάγγελος Χονδροκώστας (Data Scientist).

 

Social media και EU Datathon

Έντονη ήταν η “κίνηση” στα social media, ανάμεσα σε αυτά και το Twitter, κατά τη διάρκεια της εξάωρης εκδήλωσης. Το hashtag που χρησιμοποιήθηκε ήταν το #EuDatathlon, ενώ το #OpEnergy δημιουργήθηκε για την προώθηση του μηνύματος της εφαρμογής που παρουσιάστηκε από το OK Greece. Ακολουθούν κάποια στιγμιότυπα όπως ανακτήθηκαν από το Twitter.

https://twitter.com/lvaccari/status/931115278682992642

https://twitter.com/okfngr/status/931124395787120645

 

https://twitter.com/OKFN/status/931148854610841600

https://twitter.com/breedel_els/status/931059269658664960

 


 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top