Πρακτικός Οδηγός δημιουργίας μελλοντικών, αποδεικτικών Πυλών Ανοικτών Δεδομένων

Τα κράτη μέλη της ΕΕ σημειώνουν ορατή πρόοδο σε ό,τι αφορά το ταξίδι τους στο μετασχηματισμό ανοιχτών δεδομένων, με πολλές πρωτοβουλίες και πύλες Ανοικτών Δεδομένων, που λειτουργούν κάθε χρόνο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υποδομές δεδομένων θα παραμείνουν λειτουργικές με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να εξεταστεί και να ενσωματωθεί μια σειρά διαφόρων παραγόντων, κατά τα στάδια σχεδιασμού οποιασδήποτε Πύλης Ανοικτών Δεδομένων.

Οι Πύλες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των πρακτικών Ανοικτών Δεδομένων σε κάθε χώρα και περιοχή, καθώς αντιπροσωπεύουν κεντρικά σημεία για τη δημοσίευση και την πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους μπορεί να θεωρηθεί ως διόγκωση της αυξημένης προώθησης και του αντίκτυπου των Ανοικτών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι Πύλες αυτές θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δρομολογήθηκαν με σκοπό τη δημοσίευση κυβερνητικών συνόλων δεδομένων – συνεπώς, με γνώμονα τον άξονα της προσφοράς, και λιγότερο, την προσέγγιση που στηρίζεται στη ζήτηση. Αυτή είναι και η μόνη μέχρι στιγμής προσπάθεια από τους εκδότες και τους ιδιοκτήτες των πυλών, συχνά για την εκπλήρωση εντολών.

Αυτή η αναφορά παρουσιάζει μια οπτική γωνία για την βιωσιμότητα των υποδομών Ανοικτών Δεδομένων και συστήνει δέκα τρόπους με τους οποίους μπορούν να οργανωθούν Πύλες, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με την πάροδο του χρόνου. Αντιπροσωπεύει έναν εύχρηστο οδηγό για τους ιδιοκτήτες Πυλών στις προσπάθειές τους να κατανοήσουν τι απαιτείται και αναμένεται από αυτές τις υποδομές. Με μια συνεχώς αυξανόμενη και πλουραλιστική κοινότητα Ανοικτών Δεδομένων, οι αλλαγές αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Η αναφορά προτείνει την ακόλουθη λίστα 10 στοιχείων για τους κατόχους Πυλών Ανοικτών Δεδομένων:

  • Οργάνωση για τη χρήση των συνόλων δεδομένων (και όχι μόνο για τη δημοσίευσή τους).
  • Εκμάθηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τις πρόσφατα αναδυόμενες εμπορικές αγορές δεδομένων, με προώθηση της χρήσης μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και κοινών μεθόδων επιλογής στο πλαίσιο της κοινότητας λογισμικού ανοικτού κώδικα,
  • Επένδυση σε βέλτιστες πρακτικές ανιχνευσιμότητας, με δανεισμό στοιχείων από το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Δημοσίευση μεταδεδομένων καλής ποιότητας, για την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης.
  • Θέσπιση προτύπων για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας.
  • Εργαλεία κοινής τοποθέτησης, έτσι ώστε να μπορεί ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών και επαναχρηστών να ασχοληθούν με τα ίδια δεδομένα.
  • Σύνδεση συνόλων δεδομένων για ενίσχυση της αξίας τους.
  • Προσβασιμότητα, μέσω της παροχής και των δύο διαθέσιμων επιλογών για μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως διεπαφές εφαρμογών και επιλογές για περισσότερη χειροκίνητη επεξεργασία, όπως αρχεία δεδομένων, διαχωρισμένων με κόμματα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών.
  • Κοινή τοποθέτηση τεκμηρίωσης, έτσι ώστε οι χρήστες να μην χρειάζεται να είναι ειδικοί του τομέα, για να κατανοήσουν τα δεδομένα.

Όντας μετρήσιμα στοιχεία, αποτελούν έναν τρόπο να εκτιμηθεί πόσο καλά ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών.

Με αυτές τις δέκα συστάσεις κατά νου, η έκθεση οδηγεί τους αναγνώστες μέσω της λίστας και παρέχει επιτυχημένα παραδείγματα για κάθε τμήμα. Οι Πύλες Δεδομένων της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας, καθώς και οι υποδομές Ανοικτών Δεδομένων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (η Πύλη Ανοικτών Δεδομένων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων) απεικονίζονται μεταξύ των παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής για την εμπλοκή των χρηστών, την ποιότητα και τις μετρήσεις χρήσης, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, τα πρότυπα, την κοινή τοποθέτηση των εγγράφων, καθώς και τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων και διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Οι δέκα συστάσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια αφηρημένη λίστα, αλλά περισσότερο σαν ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κριτική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των Πυλών και για την τήρηση ενός αξιόπιστου καταλόγου. Με βάση τα προβλεπόμενα πρότυπα, «όπως θα έπρεπε να είναι», οι ιδιοκτήτες Πυλών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των αναγκών των χρηστών, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς δέσμευσης με τους παρόχους δεδομένων, όχι μόνο για να παραδώσουν το περιεχόμενο σε κατάλληλες μορφές, αλλά και για να μοιραστούν τις γνώσεις του τομέα τους και να εμπλακούν σε άλλες πύλες για την επίλυση κοινών προκλήσεων. Μια σύσταση, εν προκειμένω, συνδέεται με τα πανευρωπαϊκά προγράμματα όπως η Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Πυλών Ανοικτών Δεδομένων και ενδιαφέρεστε για τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών; Εμβαθύνετε στην άποψη μας περί βιωσιμότητας, εδώ!

 

Πηγή

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top