Ο εκτελεστικός κανονισμός της Ε.Ε για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας (HVD)

Μέσα σε μία εποχή ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων του δημόσιο φορέα μέσα από Σύνολα Δεδομένων Υψηλής Αξίας – HVDs.

Στις 9 Ιουνίου του 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρμογή τον εκτελεστικό κανονισμό HVD, με σκοπό την τυποποίηση της δημοσίευσης και την επαναχρησιμοποίηση των HDVs από τα κράτη-μέλη της. Ο εκτελεστικός κανονισμός οριοθετεί 6 κατηγορίες δεδομένων, τα οποία παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα: Στατιστικές αναλύσεις, περιβαλλοντικά, γεωπολιτικά  αποτελούν μερικές από αυτές τις κατηγορίες. Μέσω της κατηγοριοποίησης των συνόλων δεδομένων στις παραπάνω ομάδες, ο εκτελεστικός κανονισμός προσφέρει σαφήνεια ως προς το εύρος κα την κάλυψη τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό, διαμοιρασμό και την χρήση τους από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τα δεδομένα θα δημοσιοποιούνται σε ανοιχτές πύλες δεδομένων, δωρεάν, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) και μέσω μαζικής χρήσης.

Επιπλέον, ειδικές τεχνικές και νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αδειών ανοιχτών δεδομένων, η Ε..Ε επιχειρεί να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση τους. Μέσω της αποσαφήνισης των όρων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και την προώθηση της διαφάνειας στις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης, ο εκτελεστικός κανονισμός HVD στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή χρήση δεδομένων υψηλής αξίας, διασφαλίζοντας -παράλληλα- την προστασία και τήρηση των πολιτικών πρόσβασης για τα δεδομένα σε όλα τα κρέτη-μέλη.

Σύμφωνα με την έρευνα High-Value Datasets Best Practices in Europe’ , ορισμένες από τις αποδοτικότερες πρακτικές σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και κατηγοριοποίηση δεδομένων που καταγράφηκαν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναφέρονται στην ανάπτυξη μίας κυβερνητικής κουλτούρας που θέτει ως προτεραιότητα την διαφάνεια στη διαχείριση δεδομένων, την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των δεδομένων, αλλά και την χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και την αποφυγή των προκλήσεων της τεχνολογικής εποχής.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πως ο συνδυασμός ανοιχτών δεδομένων και η ανάπτυξη μία συλλογικής κουλτούρας σχετικά με την αποδοτική αξιοποίηση τους, αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την αναγνώριση της αξίας των δεδομένων στις σύγχρονες κοινωνίες και κράτη.

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/unveiling-high-value-datasets-hvd-best-practices-report

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top