ΝΕΑ ΕΡΓΑ

UPCAST Project EU

Το έργο UPCAST παρέχει ένα σύνολο καθολικών, αξιόπιστων, διαφανών και φιλικών προς τον χρήστη από data market plugins (πρόσθετα για την αγορά δεδομένων) για την αυτοματοποίηση των συμφωνιών κοινής χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων διοικήσεων και πολιτών. Τα plugins του έργου θα επιτρέψουν στους φορείς του κοινού Ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εγγυήσεις ανταλλαγής δεδομένων και συναλλαγών.

Non-Profits & Media Advocating for Good!

Το έργο «Non-profits & Media advocating for good!» στοχεύει στην ενίσχυση της συνηγορίας της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου της εποπτείας στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο προσφέρει ένα πλαίσιο βιωματικής εκπαίδευσης και συνεργασίας, προς όφελος 32 εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης και 32 άτομα προσωπικού μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε 4 πόλεις της Ελλάδας, που επιλέχθηκαν με βάση το γεγονός ότι έχουν ζωντανές κοινότητες ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης, καθώς και σημαντικά κοινωνικά θέματα, προκειμένου να συνδημιουργηθούν και να υλοποιηθούν από κοινού δραστηριότητες συνηγορίας.

Entice EU

Το ENTICE είναι ένα έργο της Knowledge Alliance για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στη χρήση μεθοδολογιών συν-δημιουργίας προκειμένου να οικοδομήσει έναν σταθερό αγωγό δημιουργίας για ιατρικό βιωματικό περιεχόμενο που φέρνει σε επαφή ένα δίκτυο ακαδημαϊκών, ιατρικών εκπαιδευτικών και δημιουργών βιομηχανικού περιεχομένου.

Open Budgets EU

Διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση και σύνταξη ανοικτών και συμμετοχικών προϋπολογισμών, με ενιαία δομή και χαρακτηριστικά, σχεδιασμένη για όλους τους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και τους ίδιους τους οργανισμούς.

Πύλη Δεδομένων Διακινδύνευσης Δήμου Θεσσαλονίκης

Ένας κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων διακινδύνευσης με σκοπό την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Frictionless Data

Το έργο Frictionless Data περιλαμβάνει ένα σύνολο προδιαγραφών και εργαλείων για τη δημοσίευση, μεταφορά, σύνδεση και χρήση δεδομένων.

Red Flags

Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού προϋπολογισμού με δυνατότητες ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων ΕΣΠΑ. Η πλατφόρμα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και αναλύει τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίσει πιθανές κόκκινες σημαίες.

OpEnergy

Διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως σκοπό να προάγει μια ενιαία διαφανή αγορά ενέργειας και να συνεισφέρει στην εποπτεία των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Ακόμη, μέσω αυτής παρέχονται οπτικοποιήσεις, στατιστική και συγκριτική ανάλυση καθώς και προβλέψεις για την ενεργειακή αγορά και για το ενεργειακό ισοζύγιο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως όλον, όσο και των χωρών μελών της. H πλατφόρμα OpEnergy ήταν Φιναλίστ στον διαγωνισμό EU Datathon 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Alignment

To Alignment tool είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο την συνεργατική, υποβοηθούμενη διασύνδεση οντοτήτων. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ένα-προς-ένα δημιουργία συνόλων συνδέσεων μεταξύ γνωσιακών γράφων, ή για την επικαιροποίηση ήδη των υπαρχουσών συνδέσεων. Προσφέρονται στο χρήστη διάφορες λειτουργίες με σκοπό την υποβοήθησή του, όπως οπτική παρουσίαση και προσπέλαση των γράφων, αναζήτηση, περιγραφή του εκάστοτε πόρου καθώς και προτάσεις σύνδεσης που προκύπτουν από την εφαρμογή αλγορίθμων αντιπαραβολής. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη σημασιολογική ισχύ του συνδέσμου, από μία σειρά προεπιλεγμένων τύπων, ή να ορίσει τη δική του. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, και για τον πληθοπορισμό επικαιροποίησης συνδέσεων, με τη χρήση ψηφοφοριών.

KPI

Διαδικτυακή πλατφόρμα για την διαχείριση και απεικόνιση των δημοσιονομικών αριθμοδεικτών. Η εφαρμογή αποτελείται από ένα περιβάλλον χρήστη για την απεικόνιση των δημοσιονομικών αριθμοδεικτών, ένα διαχειριστικό περιβάλλον για τον έλεγχο της εφαρμογής και ορισμό των δεικτών, καθώς και μια διεπαφή (API) για καλύτερη αξιοποίηση της εφαρμογής. Η διεπαφή επικοινωνεί με ένα απομακρυσμένο ή τοπικό SPARQL (ή OpenSpending συμβατό) τερματικό για την ανάκτηση των δεδομένων. Επίσης έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί δεδομένα από τον Ιστό των Δεδομένων (DBpedia, Wikidata κ.α.), όπως πληθυσμιακά δεδομένα ή γεωχωρικές πληροφορίες. Μέσω της εφαρμογής KPI ο μεγάλος όγκος οικονομικών δημοσιονομικών δεδομένων συνοψίζονται με έναν τυποποιημένο τρόπο, προσφέροντας μια γρήγορη επισκόπηση και καλύτερη κατανόηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ενός δημόσιου οργανισμού, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται από τα δημοσιονομικά του δεδομένα.

Πλατφόρμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού

Η Πλατφόρμα Συμμετοχικού Προϋπολογισμού είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί από τις δημόσιες διοικήσεις, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τους πολίτες τους για το πώς πρέπει να διαθέσουν τον προϋπολογισμό τους, αλλά και να επιβεβαιώνουν την έγκρισή τους. Παρέχει στους κρατικούς λειτουργούς τα εργαλεία ώστε να συγκεντρώσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη σχετική ανατροφοδότηση από τους χρήστες, επιτρέποντας σε μεγαλύτερο βαθμό την ανάμειξη, την ενασχόληση και τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Οι δημόσιες αρχές μπορούν, εκτός άλλων, να δημιουργήσουν διαφορετικές προτάσεις και κατηγορίες, ή να προσθέσουν διάφορες ετικέτες για την ευκολότερη αναγνώριση των προτάσεων.

Traffic Status Prediction

Διαδικτυακή πλατφόρμα που προβλέπει την κατάσταση της κίνησης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τεχνικές μηχανική μάθησης, χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση δεδομένων στους χρόνους, στις ταχύτητες και την κυκλοφορία με στόχο την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου για αποτελεσματική πρόβλεψη της μέσης ταχύτητας στους δρόμους. Λόγω του μεγάλου όγκου και της φύσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα τεχνικά νευρωνικά δίκτυα. Tο έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου BigDataEurope από το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με το OK Greece.

RDF Browser

O RDFBrowser είναι μια εφαρμογή που αναλαμβάνει την δημοσιοποίηση των Συνδεδεμένων Δεδομένων, στον Ιστό των Δεδομένων. Είναι μια εφαρμογή που αντιμετωπίζει τη Διαπραγμάτευση Περιεχομένου (Content Negotiation). Μπορεί να παράξει μια σελίδα παρουσίασης για κάθε πόρο, περιλαμβάνοντας πλούσιο περιεχόμενο, όπως εικόνες, πολυμέσα, γεωγραφική πληροφορία (χάρτες). Ο RDFBrowser μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως γενικός Σημασιολογικός Φυλλομετρητής, καθώς μπορεί να παράξει την παραπάνω ιστοσελίδα για κάθε πόρο στον Ιστό των Δεδομένων. Η ανάπτυξή του βασίστηκε στη φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού. Ο RDFBrowser θα χρησιμοποιηθεί από την Ελληνική έκδοση της DBpedia καθώς και από το Horizon 2020 Πρόγραμμα OpenBudgets.eu, καθώς και από άλλα σύνολα δεδομένων.

Indigo

Το Indigo είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλυσης δημοσιονομικών δεδομένων. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατή με την πλατφόρμα του OpenSpending, ώστε να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για να αναλύσει σύνολα δεδομένων του ανοικτού OpenSpending repository ή δικών του συνόλων δεδομένων. Οι χρήστες του Indigo μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες συναρτήσεις υπολογισμού , και άλλες λειτουργίες ανάλυσης δεδομένων, Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης, και να τις εφαρμόσουν σε δημοσιονομικά δεδομένα για να εξερευνήσουν, να αναλύσουν και να κατανοήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και σε βάθος τέτοιου είδους δεδομένα.

DBpedia

H DBpedia αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια για την εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση δομημένης πληροφορίας από την Wikipedia. Στόχος της είναι να δημιουργήσει νέους τρόπους αξιοποίησης του πλούτου της Wikipedia και να εμπνεύσει νέους μηχανισμούς για πλοήγηση, διασύνδεση και βελτίωση της ίδιας της εγκυκλοπαίδειας. Η ελληνική DBPedia αποτελεί τον πυρήνα της δημιουργίας των Ελληνικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

CKAN

Το CKAN είναι ένα Ανοιχτού Κώδικα κέντρο δεδομένων (open-source data hub) . Η εφαρμογή CKAN καθιστά εύκολη τη δημοσίευση, το διαμοιρασμό και την αναζήτηση των δεδομένων. Παρέχει ένα ισχυρό και επεκτάσιμο σύστημα για την καταγραφή και αποθήκευση των συνόλων δεδομένων, με εύχρηστη διεπαφή χρήστη στο Web και σημείο πρόσβασης εφαρμογών (API).

Εγχειρίδιο Ανοικτών Δεδομένων

Το Εγχειρίδιο των Ανοικτών Δεδομένων παρουσιάζει τις νομικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των ανοικτών δεδομένων. Μερικές από τις ερωτήσεις που απαντιούνται στον οδηγό με απλό τρόπο είναι: Τι είναι ανοιχτά δεδομένα; Γιατί τα δεδομένα να είναι ανοικτά; Πώς τα δεδομένα μπορούν να δημοσιοποιούνται ως ανοιχτά δεδομένα;

Open Spending

Το OpenSpending είναι μια από τις εφαρμογές του OKFN που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τη δομή και τα διαφορετικά είδη των δημόσιων οικονομικών δεδομένων από όλο τον κόσμο (κρατικούς προϋπολογισμούς, εκθέσεις δαπανών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, κ.α.) σε ένα γραφικό χάρτη, χαρτογραφώντας κατά αυτό τον τρόπο τις δαπάνες των κυβερνήσεων.

Euroleague Timeline

Χρονολόγιο όλων της αγώνων της Euroleague από το 2001 έως σήμερα. Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία και στατιστικά δεδομένα (boxscores), ενώ αντλεί δεδομένα για τους παίκτες και τις ομάδες από την διαδικτυακή συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, μέσω της σημασιολογικής της αναπαράσταση της, την DBpedia.

Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα στην Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το OKF Greece σε συνεργασία με το ΠΜΣ Επιστήμη του Διαδικτύου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,στο Τμήμα Μαθηματικών είχαν την ιδέα να κάνουν ένα άλμα μπροστά στις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Δημοσιοποιώντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα της βιβλιοθήκης υπό τις Αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, η Βιβλιοθήκη εισέρχεται στον κόσμο του Ιστού των Δεδομένων, προσφέροντας υπηρεσίες Σημασιολογικού Ιστού στους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Έτσι , δημιουργήθηκε το Public Library of Veroia LOD Project. Η δράση αυτή ήταν μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας φάρο για παρόμοιες εφαρμογές στον τομέα των Βιβλιογραφικών Δεδομένων.

Semantic Web Game Based Learning

Το Semantic Web Game Based Learning σχεδιάστηκε ως ένα ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό εργαλείο παραγωγής γνώσης και αποτίμησης της γνώσης. Αποτελείται από παιχνίδια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αναγραμματισμό, κρεμάλα και αντιστοίχιση. Η καινοτομία του παιχνιδιού είναι η άμεση και αυτόματη δημιουργία των παιχνιδιών από τα δεδομένα της Wikipedia αξιοποιώντας τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού καταρχήν στα Ελληνικά Συνδεδεμένα Δεδομένα (DBpedia).

The Open Definition

Το διεθνές πρότυπο για τα ανοιχτά δεδομένα και τις άδειες ανοιχτών δεδομένων, καθορίζει τις αρχές ώστε να προσδιοριστεί ο όρος «ανοικτό» σχετικά με την ανοικτή γνώση.

Απογραφή των Ανοικτών Δεδομένων των Ελληνικών Πόλεων

Η απογραφή των ανοικτών δεδομένων των ελληνικών πόλεων υλοποιήθηκε για να αναδείξει την σημασία των ανοικτών δεδομένων. Ο στόχος της απογραφής είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη θέση των ελληνικών πόλεων σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται τα δεδομένα τους. Η καταγραφή των δεδομένων των πόλεων στην ανοικτή πλατφόρμα έγινε ώστε τόσο τα δεδομένα όσο και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα ανοικτά και σε μορφή που να μπορούν να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

School of Data Foster

Το Θερινό Σχολείο Δεδομένων είναι μια από τις δράσεις του Ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης, η οποία απευθύνεται σε επιστήμονες, φοιτητές, εκπαιδευτές, δημοσιογράφους και επαγγελματίες υγείας. Ο κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι η αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην εκπαίδευση, τη δημοσιογραφία και την υγεία. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου Δεδομένων περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, αλλά κυρίως πρακτικές “hands-on” συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν στα προσωπικά τους laptops τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν μέσα σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και ανοικτής δημιουργίας.

Open Government Partnership

Το Open Government Partnership, είναι μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες, αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, συνδιοργάνωσαν στις 30 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη ανοικτή εκδήλωση με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της συνεργασίας και διαβούλευσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Το διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης της Ελλάδας, από την μεριά τους, παρουσίασαν τη δουλειά τους πάνω στα Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαφάνεια. Το Open Knowledge International έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα ανοικτών δημοσιονομικών δεδομένων (FDP) για την δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους προϋπολογισμούς, ενώ το Open Knowledge Greece συλλέγει και αναλύει δείκτες οικονομικής αξιολόγησης από ένα σύνολο δήμων της χώρας που δημοσιεύονται βάσει νόμου από το κράτος, δημιουργώντας τέλος διαδραστικά γραφήματα.

DBpedia Mapping tool Internationalization

Ένα από τα πλεονεκτήματα της οντολογίας της DBpedia είναι η συμμόρφωση της με προδιαγραφές και η ελαχιστοποίηση των πλεονασμών στις ιδιότητες που χρησιμοποιούνται από τις καταχωρήσεις. Η οντολογία έχει αρχίσει να γίνεται όμως ασαφής και τα πλεονεκτήματα των προδιαγραφών να χάνονται. Το εργαλείο απεικόνισης της DBpedia υποστηρίζει τους χρήστες να χαρτογραφούν τις καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας ένα γραφικό περιβάλλον.

Greek Wordnet in RDF

Το Wordnet είναι μια ηλεκτρονική βάση λεξιλογικών δεδομένων. Τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τα επιρρήματα ομαδοποιούνται σε ομάδες εννοιολογικών συνωνύμων, τα synsets, τα οποία συνδέονται με σημασιολογικές και λεξιλογικές σχέσεις. Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές της υπολογιστικής γλωσσολογίας και επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας μετέτρεψε και δημοσιοποίησε τον ελληνικό Wordnet σε μορφή Συνδεδεμένων Δεδομένων, αυξάνοντας την προβολή του, προσφέροντας νέες δυνατότητες επαυξημένης αναζήτησης.

REF2RDF

Πρόκειται για μια εφαρμογή εξαγωγής βιβλιογραφικών δεδομένων από το πρότυπο RefWorks σε μορφή Linked Data. Χρησιμοποιήθηκε από το ΑΠΘ για την μετατροπή των εγγραφών Δημοσιεύσεων των διαφόρων τμημάτων του σε μορφή Linked Data.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This