Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας στην 9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 2017

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (OK Greece) έδωσε το «παρών» στην 9η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα 2017 με δύο εισηγήσεις.

Η 9η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 19 Μαρτίου 2017, στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, στη HELEXPO, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε  συνεργασία με το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος ήταν να προσεγγίσει με σύγχρονο τρόπο και να απαντήσει σε ερωτήματα που απασχολούν σήμερα έντονα τη μαθηματική κοινότητα και ιδιαίτερα σε αυτά που θέτει η στενή σχέση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες και με σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έλαβαν χώρα εισηγήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, παράλληλες δράσεις και, ασφαλώς, βραβεύσεις μαθητών Δημοτικών Σχολείων που διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό «ο Μικρός Ευκλείδης» 2016 και μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής – Ευκλείδης – Αρχιμήδης» 2016-2017.

Η πρώτη εισήγηση του OK Greece είχε τίτλο «Ανάλυση Δεδομένων και Οικονομικών Δεικτών, μέσω Εφαρμογής Αλγορίθμων Στατιστικής Μάθησης, σε Σημασιολογικά Δεδομένα Προϋπολογισμών ΟΤΑ του OpenBudgets.eu», από τους κ.κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, Σωτήριο Καραμπατάκη, Χαράλαμπο Μπράτσα, και έγινε στις 16 Μαρτίου.

Κατά την εισήγηση, παρουσιάστηκε εργασία στο πλαίσιο της οποίας έγινε στατιστική ανάλυση οικονομικών δεικτών σε σημασιολογικά δεδομένα προϋπολογισμών πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αξιολόγηση των οικονομικών τους στοιχείων. Ειδικότερα, ως πρωτογενή δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τα δεδομένα προϋπολογισμών των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα αυτά μετατράπηκαν σε σημασιολογική μορφή με χρήση κατάλληλου εργαλείου, βάσει του εννοιολογικού μοντέλου για δεδομένα προϋπολογισμών του OpenBudgets.eu. Η ανάκτηση της επιθυμητής πληροφορίας, που αφορά τους δείκτες, έγινε με εκτέλεση κατάλληλων σημασιολογικών ερωτημάτων. Για τα αποτελέσματα των ερωτημάτων αυτών, που αποτυπώνουν τις τιμές επιλεγμένων αριθμοδεικτών, πραγματοποιήθηκε  στατιστική ανάλυση μέσω RStudio. Βάσει της παραπάνω μελέτης, αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για τον υπολογισμό και την παρουσίαση των δημοσιονομικών δεικτών των δέκα δήμων που διαθέτουν ως ανοικτά  δεδομένα τους προϋπολογισμούς τους. Τέλος, με συγκριτική διερεύνηση των δήμων έγινε εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Η δεύτερη εισήγηση του ΟΚ Greece με τίτλο «Σημασιολογική Αναπαράσταση και Εφαρμογή Στατιστικής Μάθησης στα Δημοσιονομικά Δεδομένα του ΕΣΠΑ», και εισηγητές τους κ.κ. Κλεάνθη Κουπίδη, Ευάγγελο Χονδροκώστα, Χαράλαμπο Μπράτσα, έλαβε χώρα την Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Η συγκεκριμένη εισήγηση επικεντρώθηκε στη σημασιολογική αναπαράσταση και την εφαρμογή αλγορίθμων στατιστικής μάθησης στα δεδομένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) -για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ANAPTYXI.gov.gr- με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών κόκκινων σημαιών ή κάποιου άλλου είδους μοτίβο. Για τη σημασιολογική αναπαράσταση των διαθέσιμων δεδομένων του ΕΣΠΑ έγινε επαναχρησιμοποίηση του σημασιολογικού μοντέλου OpenBudgets.eu, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος OpenBudgets.eu. Επιπλέον, για την πληρέστερη περιγραφή αυτών των δεδομένων, δημιουργήθηκε νέα οντολογία που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στη δημιουργία ενός εννοιολογικού δικτύου οικονομικών δεδομένων. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της σημασιολογικής περιγραφής, επελέγησαν δεδομένα που αφορούν έργα και απαλλοτριώσεις και εφαρμόστηκε σε αυτά ο αλγόριθμος στατιστικής μάθησης. Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, ορίστηκαν για τα έργα και τις απαλλοτριώσεις ξεχωριστά, χαρακτηριστικοί δείκτες, οι οποίοι καθόρισαν τα δεδομένα εισόδου στον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε στα δυο αυτά σύνολα δεδομένων διαχώρισε τα έργα και τις απαλλοτριώσεις σε ομάδες. Κατά την περάτωση του αλγορίθμου και στις δύο περιπτώσεις εμφανίστηκαν κάποια έργα και κάποιες απαλλοτριώσεις που παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς αυτά τα γνωρίσματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις ονομάζονται παράτυπα σημεία (κόκκινες σημαίες) και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση για να δοθεί μια φυσική ερμηνεία για την εν λόγω συμπεριφορά τους στο μοντέλο.

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top