Συνεργασία Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Η προτυποποίηση δεδομένων στον χώρο των βιβλιοθηκών, είτε αυτή αφορά τα τεκμήρια είτε τον κατάλογο των Καθιερωμένων Όρων, είναι ένα θέμα που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα της βιβλιοθηκονομίας. Για το λόγο αυτό ήδη από τη δεκαετία του ‘60 αναπτύχθηκαν διάφορα πρότυπα, που ως βάση είχαν την προτυποποίηση κατά ISO2709 στο θέμα δομής και σύνταξης αρχείων, και του προτύπου MARC στο θέμα του περιεχομένου των πεδίων αυτών καθ’ αυτών. Ωστόσο οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και οι ανάγκες της κάθε βιβλιοθήκης (κωδικοποίηση χαρακτήρων κυρίως, διαφορετικές ανάγκες σε άλλες περιπτώσεις) οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων “διαλέκτων” του MARC. Ενδεικτική αναφορά μπορεί να γίνει για τα USMARC (ΗΠΑ), CANMARC (Καναδάς), UKMARC (Ηνωμένο Βασίλειο), UNIMARC (Ευρωπαϊκές χώρες) και MARC 21. Το πρότυπο MARC στην βασική του εκδοχή ορίζεται από την IFLA.

 

 

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο που να ακολουθείται καθολικά από το σύνολο των βιβλιοθηκών. Κατά κύριο λόγο συναντώνται τα πρότυπα MARC21 και UNIMARC. Ο λόγος του κατακερματισμού είναι κυρίως η χρήση διαφορετικού λογισμικού κατά την σύνταξη των καταλόγων. Ωστόσο, ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί εμπόδια στη διασύνδεση των καταλόγων μεταξύ των ελληνικών βιβλιοθηκών, αν και υπάρχουν σχετικά πρόσφατες προσπάθειες υπέρβασης του εμποδίου αυτού (Αργώ, UnionCatalog).

Το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος, από το 2012 έχει δημοσιεύσει υπό τη μορφή Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data), καταλόγους βιβλιογραφικών εγγραφών Βιβλιοθηκών. Ήταν η πρώτη ερευνητική προσπάθεια στην Ελλάδα για αυτόν τον σκοπό και μία από τις πρώτες παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μία καινοτόμα εφαρμογή αξιοποιώντας δεδομένα από πολλαπλές πηγές του LOD cloud, η οποία αποτελεί έμπνευση για παρόμοιες υπηρεσίες σε διεθνείς βιβλιοθήκες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν προσφέρονται δωρεάν ως εργαλεία ανοικτού κώδικα.

Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος ανακοινώνει την συνεργασία του με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (www.nlg.gr) με σκοπό την ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλογογράφησης και Διάθεσης Καθιερωμένων Όρων ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data).

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία η οποία θα αποτελεί το Εθνικό Αρχείων Καθιερωμένων Όρων, θα υποστηρίζει καταλογογράφηση καθιερωμένων όρων σε αφηρημένο εννοιολογικό μοντέλο υπό μορφή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data) σε οντολογίες και RDF, συνεργατική καταλογογράφηση προκειμένου πιστοποιημένοι βιβλιοθηκονόμοι από άλλες βιβλιοθήκες να συνδράμουν στην καταλογογράφηση των καθιερωμένων όρων. Επιπλέον, η υπηρεσία θα υποστηρίζει την διάθεση των δεδομένων σε πρότυπο MARC και μετατροπή σε BIBFRAME, GND και λοιπών μοντέλων, διασύνδεση με άλλα σύνολα  Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data) όπως, ενδεικτικά, VIAF, LC, Wikidata, καθώς και διασύνδεση με ILS για την αυτόματη εισαγωγή καθιερωμένων όρων.

Το έργο αυτό στο οποίο προχωρά το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδος με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top