Ενισχύοντας την ενσωμάτωση προτύπων για ανοιχτά δεδομένα σε όλη την Ευρώπη στα πλαίσια του Interoperable Europe Act

Μέσα στα πλαίσια του Interoperable Europe Act, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε ισχύ νέα πρότυπα για την διαχείριση ανοιχτών δεδομένων, προωθώντας την διαφάνεια, την συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

 

Το Interoperable Europe Act τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2024, ενσωματώνοντας νέα πρότυπα για τα ανοιχτά δεδομένα (open data standards) που ενισχύουν την διαθεσιμότητα και απεριόριστη χρήση ανοιχτών δεδομένων, με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και την προώθηση ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Τα πρότυπα ανοιχτών δεδομένων μπορούν να υποστηρίξουν παραπάνω από 1.7 εκ. δημόσιες βάσεις δεδομένων του data.europa.eu , παρέχοντας μία σειρά οδηγιών στους πάροχους δεδομένων.

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η Ε.Ε επιδιώκει την σταδιακή ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της, προωθώντας την ελεύθερη ανταλλαγή ανοιχτών δεδομένων και την χρήση τους σε διαφορετικά συστήματα, οργανισμούς και δημόσιους τομείς. Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενίσχυση του ψηφιακού δημόσιου φορέα, τα πρότυπα ανοιχτών δεδομένων θα αποτελέσουν ένα σημαντικό πεδίο ενίσχυσης της διαλειοτυργικότητας και την ανάπτυξης κοινών και αποτελεσματικών λύσεων.

 

Πηγή: https://data.europa.eu/en/news-events/news/embracing-open-standards-open-data-ecosystem-interoperability-across-europe

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top