Επενδύοντας στο μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης: Εκφράστε τη γνώμη σας για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μετά το 2020, έως τις 8 Μαρτίου 2018

Στις 10 Ιανουαρίου, η Επιτροπή διεξήγαγε μία πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Multiannual Financial Framework of the European Union (MFF)] και ξεκίνησε μία σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις προτεραιότητες της Ε.Ε, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτριστούν στο επόμενο ΠΔΠ.

Σε λιγότερο από πέντε μήνες, η Επιτροπή θα προτείνει τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την Ε.Ε. μετά το 2020. Η Ε.Ε. πρέπει να χρησιμοποιήσει προσεκτικά τους περιορισμένους πόρους της. Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να συνεχίσει να επενδύει για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις μεγάλες ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας -μία από τις οποίες είναι η ψηφιακή επανάσταση.

Μπορείτε μέχρι τις 8 Μαρτίου να δηλώσετε πού πιστεύετε ότι η Ε.Ε. έχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και πού πρέπει να εστιάσει την επενδυτική της δύναμη, ώστε να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο κάθε επενδυμένου ευρώ. Καλείστε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τρέχουσες πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε. υποστηρίζουν την καινοτομία και τις επενδύσεις σε στρατηγικές ψηφιακές υποδομές και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η εργασία από πλευράς απόδοσης, απλούστευσης ή ευκαιριών για συνεργίες μεταξύ των ταμείων. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τον συνεχή προβληματισμό σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ.

Εκφράστε τη γνώμη σας σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. μετά το 2020. Απαντήστε στις δημόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις σχετικά με τους πόρους της Ε.Ε. στο επόμενο ΠΔΠ για να υπογραμμίσετε τη σημασία του ψηφιακού περιεχομένου ως προτεραιότητα και να επισημάνετε τις ιδέες που σχετίζονται με τα δεδομένα: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/investing-future-digital-europe-have-your-say-eu-budget-after-2020 (με συνδέσμους προς τα διάφορα θέματα στο τέλος της σελίδας).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top