Δημιουργώντας Αξία μέσω Ανοικτών Δεδομένων

Τα οικονομικά οφέλη προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων. Η αξία είναι εκεί. Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλη;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νομοθεσία για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των Ανοικτών (Κυβερνητικών) Δεδομένων. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος αυτής της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτυακών πυλών, είναι να ωθήσει τα οικονομικά οφέλη και την περαιτέρω διαφάνεια. Τα οικονομικά οφέλη προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων. Η αξία είναι εκεί. Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλη;

Τα οικονομικά οφέλη έχουν περιγραφεί σε μεγάλο βαθμό από ορισμένες μελέτες. Ωστόσο, λίγες μελέτες προσφέρουν συγκεντρωτικά στοιχεία που καλύπτουν διάφορους μακροοικονομικούς δείκτες.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτόξευσης της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων, επιθυμούσε να λαμβάνει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τον ποσοτικό αντίκτυπο της επαναχρησιμοποίησης των Δημόσιων Πόρων Δεδομένων. Διεξήχθη μελέτη με στόχο τη συλλογή, την αξιολόγηση και τη συγκέντρωση όλων των οικονομικών στοιχείων για την πρόβλεψη των οφελών τής επαναχρησιμοποίησης των Ανοικτών Δεδομένων για τα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη και τις χώρες ETFA, που αναφέρονται επίσης ως ΕΕ 28+, για την περίοδο 2016-2020.

Πολλά οφέλη από την επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων περιγράφονται. Αυτά συνίστανται σε άμεσα και έμμεσα οφέλη.

Τα άμεσα οφέλη είναι ωφέλιμα κέρδη που πραγματοποιούνται στις συναλλαγές της αγοράς με τη μορφή εσόδων και Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), τον αριθμό των θέσεων εργασίας που εμπλέκονται στην παραγωγή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος και την εξοικονόμηση κόστους. Έμμεσα οικονομικά οφέλη είναι τα νέα αγαθά και οι υπηρεσίες, η εξοικονόμηση χρόνου για τους χρήστες των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα Ανοικτά Δεδομένα, η ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, η αυξημένη αποτελεσματικότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και η ανάπτυξη των σχετικών αγορών.

Το μέγεθος της αγοράς  των Ανοικτών Δεδομένων καθορίζεται από τον όγκο της αγοράς και το δυναμικό της αγοράς.

Ο όγκος της αγοράς παρουσιάζει το σύνολο του πραγματοποιηθέντος όγκου πωλήσεων μιας συγκεκριμένης αγοράς: την προστιθέμενη αξία. Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ του μεγέθους της άμεσης αγοράς και του μεγέθους της έμμεσης αγοράς. Μαζί αποτελούν το συνολικό μέγεθος της αγοράς για τα Ανοικτά Δεδομένα. Για το 2016, το μέγεθος της άμεσης αγοράς των Ανοικτών Δεδομένων αναμένεται να είναι 55,3 δισ. ευρώ για την ΕΕ 28+. Από το 2016 έως το 2020, το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί κατά 36,9%, φθάνοντας τα 75,7 δισ. ευρώ το 2020, συμπεριλαμβανομένων των διορθώσεων του πληθωρισμού. Για την περίοδο 2016-2020, το σωρευτικό μέγεθος άμεσης αγοράς εκτιμάται σε 325 δισ. ευρώ.

Το Open Data δημιουργεί νέες εργασίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων.

Το 2016, θα υπάρχουν 75.000 θέσεις Ανοικτών Δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ 28+. Μέχρι το 2020, ο αριθμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί σε μόλις κάτω από 100.000 εργασίες Open Data. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 32% σε διάστημα 5 ετών. Έτσι, κατά την περίοδο 2016-2020, θα δημιουργηθούν σχεδόν 25.000 νέες άμεσες εργασίες Ανοικτών Δεδομένων.

Οι δημόσιες διοικήσεις επιδιώκουν να κατανοήσουν περαιτέρω την εξοικονόμηση κόστους που μπορούν να πραγματοποιήσουν χάρη στα Ανοικτά Δεδομένα.

Με βάση το προβλεπόμενο ΑΕΠ της ΕΕ28 + για το 2020, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους αντίστοιχους μέσους όρους των δημόσιων δαπανών των χωρών, μπορεί να υπολογιστεί η εξοικονόμηση κόστους ανά χώρα. Η συσσωρευμένη εξοικονόμηση κόστους για την ΕΕ28 + το 2020 προβλέπεται να ανέλθει σε 1,7 δισ. ευρώ.

Η αποτελεσματικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλες τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις και σε όλους τους τομείς.

Ο στόχος της αποτελεσματικότητας είναι να βελτιωθεί η κατανομή των πόρων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το απόρριμμα και να μεγιστοποιηθεί η αξία των αποτελεσμάτων, δεδομένου του ίδιου ποσού πόρων. Τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη τέτοιας αποτελεσματικότητας. Η μελέτη προσφέρει έναν συνδυασμό από τις ιδέες γύρω από τα κέρδη απόδοσης των Ανοικτών Δεδομένων και παραδείγματα πραγματικής ζωής. Τρεις παραδειγματικοί δείκτες αξιολογούνται λεπτομερέστερα: πώς τα Ανοικτά Δεδομένα μπορούν να σώσουν ζωές, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χρόνου και πώς τα Ανοικτά Δεδομένα συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών. Για παράδειγμα, τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης 1.425 ζωών ετησίως (δηλαδή 5,5% των ευρωπαϊκών θανάτων από τροχαία ατυχήματα). Επιπλέον, η εφαρμογή των Ανοικτών Δεδομένων στην κυκλοφορία μπορεί να εξοικονομήσει 629 εκατομμύρια ώρες περιττού χρόνου αναμονής στον δρόμο της ΕΕ.

Κατά τη διεξαγωγή της μακροοικονομικής ανάλυσης των επιπτώσεων της επαναχρησιμοποίησης των Ανοικτών Δεδομένων για την Ευρώπη, γίνονται διάφορες παρατηρήσεις.

Η πλειοψηφία των μελετών που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως είναι εκ των προτέρων εκτιμήσεις. Αυτά καθορίζονται κυρίως με βάση έρευνες ή έμμεσες έρευνες και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υπολογισμών. Δεν διατίθενται εκτενείς και λεπτομερείς εκ των υστέρων αξιολογήσεις των υλοποιημένων δαπανών και οφελών των Ανοικτών Δεδομένων. Τώρα που οι κυβερνήσεις έχουν καθορίσει πολιτικές Ανοικτών Δεδομένων, θα πρέπει να μετρηθεί η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών. Η μελέτη προσφέρει αρκετές συστάσεις για τον σκοπό αυτό.

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο με τον οποίο τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Ανοικτά Δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο η επαναχρησιμοποίηση διαφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη μέτρηση της αξίας που δημιουργείται από τα Ανοικτά Δεδομένα. Οι προκύπτουσες τιμές παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο, δίνοντας πληροφορίες για τις δυνατότητες των Ανοικτών Δεδομένων για την ΕΕ28 + μέχρι το 2020.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top