Βέλτιστες πρακτικές ανοιχτών δεδομένων

Η Πορτογαλία, η Σερβία και η Σλοβακία χαρακτηρίστηκαν οι τρεις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα χρήσης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης ‘Open Data Best Practices in Europe report’ που διεξήχθη το 2023 ανάμεσα σε 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., με σκοπό την εκτίμηση της προόδου των κρατών-μελών στον τομέα διάθεσης ανοιχτών δεδομένων, βάσει το δείκτη ωριμότητας Open Data Maturity (ODM).

Η Πορτογαλία, η Σερβία και η Σλοβακία χαρακτηρίστηκαν οι τρεις ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα χρήσης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων, υπογραμμίζοντας την σημασία μίας σαφούς πολιτικής και στρατηγικής για τα ανοικτά δεδομένα σε συνδυασμό με απτά και εφικτά σχέδια δράσης. Όλες οι χώρες έδωσαν βαρύτητα στην προώθηση ανοιχτών δεδομένων σε τοπικές κοινότητες που περιλαμβάνουν τόσο τους φορείς διάθεσης δεδομένων όσο και τους επαναχρησιμοποιητές, με σκοπό την δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργατικών σχέσεων. Αυτές οι προσπάθειες χαρακτηρίστηκαν ως οι καλύτερες πρακτικές που ορίζουν το επίπεδο ωριμότητας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αναφορικά με τα ανοιχτά δεδομένα.

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Scroll to Top